Dziś jest środa, 17.07.2019, imieniny Anety, Aleksego
Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Centrum Usług Wspólnych » Aktualności » Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kotwasicach

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kotwasicach

Wójt Gminy Malanów ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kotwasicach 

 

Załącznik

do Zarządzenia Nr 225/Z/2018

Wójta Gminy Malanów

z dnia 20.06.2018 r.

 

 

 

                                               WÓJT GMINY MALANÓW                                              

OGŁASZA KONKURS

 

na stanowisko dyrektora

Szkoły Podstawowej w Kotwasicach

Kotwasice 15, 62-709 Malanów, pow. turecki, woj. wielkopolskie

 

Wskazanie wymagań wobec kandydatów na stanowisko dyrektora:

 

  1. Do konkursu może przystąpić osoba, która jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym i która spełnia łącznie następujące wymagania:

1)   posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej;

2)   ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

3)   posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

4)   uzyskała:

a)    co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub

b)   pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

c)    w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej

- przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora;

5)   spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

6)   ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

7)   nie była prawomocnie ukarana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz.2183 ze zm.) oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne;

8)   nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9)   nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

10)nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311 ze zm.);

11)w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 931)

II. Do konkursu może przystąpić osoba, która jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym i która:

1)   posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej, oraz

2)   spełnia wymagania określone w części I, pkt 2-11.

  1. , zatrudnionym na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1881)

- spełniająca wymagania określone w części I lub II, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

 III. Do konkursu może przystąpić również osoba, która jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, zatrudnionym na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1881)

- spełniająca wymagania określone w części I lub II, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

 Wskazanie wymaganych dokumentów:

a)    uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły;

b)   życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

- stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo

- stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego

c)    oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

- imię (imiona) i nazwisko,

- datę i miejsce urodzenia,

- obywatelstwo,

- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

d)   poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. b): świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia

e)    poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

f)     poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 931) – w przypadku cudzoziemca,

g)   poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

h)   oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

i)     oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

j)     oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311),

k)    oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186 ze zm.) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przez dniem 1 sierpnia 1972 r.,  

l)     poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,

m)  poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego,

n)   oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 ze zm.),

o)   oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,

 

Informacja o:

a)    sposobie i terminie składania ofert: oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem ,,Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kotwasicach’’ w terminie do dnia 05.07.2018 r. do godz. 12.00, na adres: Urząd Gminy w Malanowie, ul. Turecka 16, 62-709 Malanów.

b)   dopuszczeniu składania ofert w postaci elektronicznej: nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej

c)    sposobie powiadomienia kandydatów o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego: o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie przez przewodniczącego komisji konkursowej, pisemnie w postaci papierowej, nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia komisji.

 

Informacje pod numerem tel. 63 288-30-83 wew.30, 63 289-20-28

 

 

 

 


Pliki do pobrania


Pozostałe aktualności