Dziś jest wtorek, 24.05.2022, imieniny Joanny, Marii
Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Centrum Usług Wspólnych » Aktualności » Rekrutacja do Przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Rekrutacja do Przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Zasady rekrutacji 2022/2023

Zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Malanów na rok szkolny 2022/2023

 1. Rekrutacja do publicznych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych obejmuje kandydatów zamieszkałych na obszarze gminy.

 2. Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w publicznym przedszkolu/w oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej.

 3. Rodzice dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2021/2022 do danego publicznego przedszkola/danego oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej składają na kolejny rok szkolny tzn. 2022/2023 deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu/w tym oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, określony w Załączniku nr 1 do Zarządzeniu Nr 193/Z/2022 Wójta Gminy Malanów z dnia 26 stycznia 2022 r.

 4. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe :

  1) wielodzietność rodziny kandydata;

  2) niepełnosprawność kandydata;

  3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

  4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

  5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

  6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

  7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu publiczne przedszkole/oddział przedszkolny w publicznej szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący w Uchwale nr XXV/175/2017 Rady Gminy Malanów z dnia 30 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Malanów.

 6. Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Malanów mogą być przyjęci do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej na terenie gminy, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, dana gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami w tym przedszkolu/ oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem gminy przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne.

7. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata. Wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej składa się odpowiednio do dyrektora publicznego przedszkola, a w przypadku wyboru oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej - do dyrektora publicznej szkoły podstawowej w terminach określonych w Zarządzeniu Nr 193/Z/2022 Wójta Gminy Malanów z dnia 26 stycznia 2022 r. Wniosek może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych publicznych przedszkoli/publicznych szkół podstawowych. We wniosku określa się kolejność wybranych publicznych przedszkoli/publicznych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.

8. Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola/szkoły. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

1) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

2) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

3) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

 

 9. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do danego publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej.

Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do danego publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.

Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do danego publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc.

Listy podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie danego publicznego przedszkola/publicznej innej formy wychowania przedszkolnego. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

  10. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Dyrektor publicznego przedszkola/ publicznej szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora danego publicznego przedszkola/publicznej szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 

Katarzyna Gorgolewska-Erkiet

kierownik Centrum Usług Wspólnych

w Malanowie

W załączeniu:

Uchwała nr XXV/175/2017 Rady Gminy Malanów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Malanów.  

Zarządzenie Nr 193/Z/2022 Wójta Gminy Malanów z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Malanów na rok szkolny 2022/2023.

 

 


Pliki do pobrania


Pozostałe aktualności